Korzystanie z naszej strony, jak również składanie zamówień, oznaczają uprzednią, pełną i całkowitą akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

Artykuł 1 - Preambuła i definicje pojęć

Przedstawione niżej ogólne warunki sprzedaży (zwane w dalszej części umowy „Ogólnymi warunkami”) regulują stosunki umowne między użytkownikiem strony internetowej vente-unique.pl, chcącym dokonać zakupu w vente-unique.pl za pośrednictwem strony internetowej bądź przez telefon (zwanym w dalszej części umowy „Klientem” lub określanym mianem „Państwo”), a spółką vente-unique.com, SA, z kapitałem zakładowym w wysokości 94 419,05 euro, której siedziba znajduje się pod adresem 9 rue Jacquard 93310 le PRE SAINT GERVAIS we Francji, wpisaną do Rejestru Handlowego Spółek w Bobigny pod numerem B 484 922 778 (zwaną w dalszej części umowy „vente-unique.com”).

Działalność spółki vente-unique.com polega przede wszystkim na sprzedaży produktów (zwanej również „wyprzedażą błyskawiczną” lub „klasyczną sprzedażą”) poprzez stronę internetową www.vente-unique.pl.

Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży są jedynymi warunkami mającymi zastosowanie do umowy, zastępującymi wszelkie inne, o ile nie ustalono inaczej na piśmie.

Vente-unique.com ma prawo do wprowadzania zmian do zapisów niniejszych Ogólnych warunków w dowolnym momencie, zatem w dniu składania zamówienia na stronie vente-unique.pl (zwanej w dalszej części umowy „stroną internetową”) należy zapoznać się z aktualnie obowiązującą ich wersją. Wprowadzone zmiany są skuteczne od dnia ich publikacji w Internecie i mają zastosowanie do zamówień składanych po tym czasie.

Każdy zakup dokonany na stronie internetowej podlega wszystkim klauzulom zawartym w Ogólnych warunkach obowiązujących w dniu składania zamówienia. W chwili zatwierdzania płatności i kliknięcia w ikonę „Zakończ zamówienie” Klient oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi warunkami sprzedaży na stronie vente-unique.pl i akceptuje je bez zastrzeżeń.

Akceptując przy składaniu zamówienia niniejsze Ogólne warunki sprzedaży, Klient potwierdza, iż ma zdolności prawne do zawierania umów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Artykuł 2 - Przedmiot umowy

Niniejsze Ogólne warunki mają na celu określenie procedury sprzedaży oraz związanych z nią praw, w szczególności:
- organizację stosunków prawnych między vente-unique.com i Klientem;
- sposoby realizacji sprzedaży między vente-unique.com i Klientem (zamówienie, dostawa, etc...).

Artykuł 3 - Składanie zamówienia

Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób:
- przez Internet za pośrednictwem strony www.vente-unique.pl dostępnej 24 h na dobę i 7 dni w tygodniu;
- telefonicznie pod numerem 221042490 (Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora).

W przypadku firmy, jeżeli chcielibyście Państwo przekazać nam swój numer NIP, prosimy o kontakt pod numerem 221042490.

Dane przekazane przez Klienta i zarejestrowane przez vente-unique.com w czasie rejestracji składanego zamówienia stanowią dowód transakcji między vente-unique.com a Klientem. Po zatwierdzeniu zamówienia przez Klienta, vente-unique przesyła do Klienta e-mail z potwierdzeniem, informujący o poprawnej rejestracji zamówienia. Vente-unique zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji dostawy lub zamówienia w przypadku, gdy Klient nie uregulował, w całości lub w części, płatności za poprzednie zamówienie lub w przypadku wystąpienia sporu dotyczącego płatności.

Artykuł 4 - Ceny

Ceny podane na stronie internetowej vente-unique.pl są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostawy, poza wykładzinami podłogowymi, przy których podane ceny są cenami netto, co wskazane jest na odpowiednich kartach produktu. Wysokość kosztów dostawy zależy od adresu dostawy, wagi zamówionych produktów oraz wybranej formy przesyłki (dostawa bez wniesienia, dostawa premium z wniesieniem do wybranego pomieszczenia itd.) . Koszty dostawy są podane w koszyku i zostają potwierdzone podczas zatwierdzania zamówienia. Koszty dostawy są dodawane pod koniec składania zamówienia i doliczane do ceny zamówionych produktów.

Vente-unique.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, niemniej jednak zamówione produkty objęte są cennikiem obowiązującym w chwili składania zamówienia, z zastrzeżeniem ich dostępności w danym dniu.

Artykuł 5 - Zastrzeżenie prawa własności i ryzyko

Vente-unique.com zachowuje prawo do sprzedawanych przedmiotów do chwili rzeczywistego uregulowania całej kwoty głównej oraz opłat dodatkowych. Brak płatności w jednym z wyznaczonych terminów płatności może skutkować postępowaniem windykacyjnym. Przepisy te nie wykluczają przeniesienia na Klienta, od chwili dostawy, ryzyka związanego z utratą lub zniszczeniem zakupionych przedmiotów, jak również ze szkodami, jakie mogą one spowodować.

Artykuł 6 - Dostępność produktów

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że vente-unique.com realizuje jego zamówienia w stopniu, w jakim umożliwia mu to dostępność produktów w jego magazynie, a także ich dostępność u jego partnerów i dostawców. Vente-unique.com będzie dążyć do zrealizowania wszystkich zamówień. W ramach wyprzedaży błyskawicznej Klienci mogą zamawiać, w miarę dostępności zapasów, produkty wprowadzone do sprzedaży jedynie w okresie trwania wyprzedaży błyskawicznej, który wskazywany jest w czasie rzeczywistym na www.vente-unique.pl. Po zakończeniu okresu trwania wyprzedaży błyskawicznej danego produktu lub w razie jego niedostępności, produkt ten nie będzie ponownie wprowadzany do sprzedaży. W takim przypadku informacja o niedostępności produktu będzie widoczna na stronie internetowej vente-unique.pl. W razie niedostępności produktu po potwierdzeniu zamówienia i po zakończeniu okresu trwania danej sprzedaży, vente-unique.com poinformuje Klienta, w drodze mailowej lub telefonicznie, o częściowej dostawie jego zamówienia lub o jego anulowaniu. W celu zaspokojenia potrzeb Klienta i w trosce o satysfakcjonujące relacje handlowe vente-unique.com zaproponuje wówczas Klientowi zwrot wpłaconej kwoty w postaci bonu zakupowego lub przelewu.

Artykuł 7 - Informacje o produkcie

W stopniu, w jakim umożliwiają to rozwiązania techniczne, oraz uwzględniając najlepsze standardy rynkowe, vente-unique.com z najwyższą dokładnością podaje na stronie internetowej szczegółowe informacje dotyczące produktów, z wykorzystaniem opisów technicznych opracowanych przez partnerów i dostawców oraz fotografii lub filmów przedstawiających produkty.
- Ogólne warunki użytkowania karty podarunkowej vente-unique.pl (zwanej w dalszej części umowy „kartą podarunkową”)
1) Zakup i odbiór
Aby podarować kartę podarunkową wybranej osobie, przy dokonywaniu zakupu karty należy wypełnić dostępny na stronie internetowej vente-unique.pl odpowiedni formularz. W formularzu kupujący bezpośrednio wybiera sposób odebrania karty. Karta może zostać przesłana kupującemu lub przekazana bezpośrednio osobie obdarowywanej na adres wskazany przez kupującego.

2) Warunki aktywacji
Przed aktywacją karty podarunkowej jej użytkownik powinien:

- w przypadku, gdy nie posiada konta – przy składaniu pierwszego zamówienia utworzyć własne konto na stronie internetowej vente-unique.pl w celu uzyskania danych dostępu;
- w przypadku, gdy posiada już własne konto – zalogować się na stronie vente-unique.pl przy użyciu swoich danych dostępu.
W celu aktywacji karty podarunkowej użytkownik powinien na stronie wyboru sposobu płatności kliknąć w link „Posiadam kartę podarunkową” i wprowadzić kod znajdujący się na jego karcie.
Karta podarunkowa powinna zostać aktywowana w ciągu roku od jej otrzymania.

3) Sposoby korzystania z karty podarunkowej
Pierwsze zastosowanie karty podarunkowej wiąże się z pełną i całkowitą akceptacją niniejszych Ogólnych warunków użytkowania karty podarunkowej.
Karta podarunkowa nie jest kartą imienną.
Minimalna wartość karty podarunkowej wynosi 40 złotych.
W okresie jej ważności, kartą podarunkową można dokonywać płatności za zakupy na stronie vente-unique.pl, w tym za koszty dostawy.
Kartę podarunkową można łączyć z ofertami promocyjnymi.
Karty podarunkowej można użyć jednokrotnie lub kilkukrotnie w granicach jej wartości.
Wykorzystując kartę podarunkową użytkownik może uzupełniać brakujące saldo, dopłacając do kwoty znajdującej się na karcie wybranym przez siebie sposobem.
Jeśli kwota zamówienia jest niższa niż kwota znajdująca się na karcie podarunkowej, pozostałe saldo można wykorzystać przy składaniu kolejnych zamówień.

4) Wymiana, zwrot pieniędzy, doładowanie, zgubienie, kradzież
Karty podarunkowej nie można wymienić, ponownie doładować, odsprzedać, uzyskać z niej zwrotu pieniędzy, nawet częściowo bądź w przypadku jej zgubienia czy utraty ważności.

Artykuł 8 - Bezpieczne płatności

Vente-unique.pl oferuje klientom kilka metod płatności:

- Płatności obsługiwane przez Przelewy24 (przelewy bankowe, BLIK, raty)

- Płatności kartą płatniczą

- Płatności w 3 ratach kartą płatniczą

- Płatności 50/50

Na stronie Vente-unique.pl wszystkie transakcje realizowane są za pośrednictwem bezpiecznych systemów płatności. W przypadku płatności przy użyciu karty płatniczej i przelewu bankowego zamówienie Klienta zostanie potwierdzone po obciążeniu rachunku przez autoryzowane centrum płatności. W razie braku autoryzacji zamówienie Klienta nie będzie realizowane. Płatność internetowa za pomocą karty płatniczej realizowana jest przez system bezpieczeństwa „Secure Socket Layer” umożliwiający szyfrowanie danych bankowych Klienta w czasie ich przekazywania w sieci.

Płatność obsługiwane przez Przelewy24

Wybierając tę metodę płatności zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24, w którym możesz zapłacić przelewem bankowym, BLIK lub skorzystać z płatności na raty. Dokonując płatności w Serwisie Przelewy24, należy zapoznać się z Regulaminem Przelewy24 pod następującym linkiem: https://www.przelewy24.pl/regulamin

Płatność w 3 ratach kartą płatniczą

Zamówienie można opłacić w 3 miesięcznych ratach: 1/3 w dniu złożenia zamówienia, 1/3 30 dni później, ostatnia opłata zostanie pobrana 60 dni od złożenia zamówienia.

Usługa ta objęta jest dodatkową opłatą administracyjną. Szczegółowe warunki Płatność w 3 ratach kartą płatniczą podane są w Koszyku przy składaniu zamówienia.

Płatność 50/50

Możesz dokonać płatności w 2 ratach dla wszystkich zamówień o wartości nieprzekraczającej 10000zł

Pierwsze 50% wartości zamówienia należy opłacić w momencie składania zamówienia na naszej stronie internetowej, drugie 50% płatności zostanie naliczone w momencie dostawy przez naszego przewoźnika. Usługa ta objęta jest dodatkową opłatą w wysokości 9 zł do zapłaty w momencie składania zamówienia na naszej stronie. Dodatkowa opłata 9 zł nie zostanie zwrócona w przypadku anulowania lub modyfikacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Vente-Unique.pl. Metody płatności akceptowane przy płatności pierwszej raty to: karta płatnicza lub przelew bankowy. Drugą ratę należy wpłacić po otrzymaniu towaru (niezależnie od tego, czy zamówienie zostało zrealizowane w całości, czy też nie), bezpośrednio u naszego przewoźnika. Metoda płatności akceptowana przy płatności drugiej raty to płatność gotówką – nasz dostawca nie ma możliwości obsługi karty płatniczej. Jeżeli klient odmówi przyjęcia towaru z przyczyn niezależnych od Vente-Unique.pl lub anuluje zamówienie już po jego wysłaniu z naszego magazynu, zostanie on obciążony kosztami dostawy, które pobrane zostaną bezpośrednio z pierwszej raty opłaconej w momencie składania zamówienia na naszej stronie.

Płatność 50/50 nie jest dostępna przy zakupie niektórych produktów – dostępne metody płatności dla danego zamówienia przedstawione są w Koszyku.

Artykuł 9 - Dostawa

Dostawa produktów zakupionych na stronie internetowej vente-unique.pl odbywa się za pośrednictwem przewoźnika.

Sposób dostawy zależy od rodzaju zamówionego produktu: jest wskazany na każdej stronie z opisem produktu oraz w mailu potwierdzającym zamówienie. Dostawca skontaktuje się z Tobą, aby umówić termin dostawy.

Terminy wskazane podczas potwierdzania zamówienia wyrażone są w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku, poza dniami wolnymi od pracy).

Dobre praktyki podczas odbioru zamówienia
W obecności przewoźnika sprawdzić:
- liczbę przesyłek,
- stan zewnętrzny przesyłki
- stan produktów wewnątrz paczki,
- zgodność produktów z listem przewozowym i z zamówieniem,
- realizację wszystkich usług zamawianych w czasie potwierdzenia zamówienia.

Jeśli dostawa jest zgodna:
- wpisać na liście przewozowym informację o odpowiednim stanie opakowania i produktów,
- wpisać datę i – w sposób czytelny, drukowanymi literami – nazwisko oraz podpisać list przewozowy.

Jeśli dostawa jest niezgodna:
- określić na liście przewozowym niezgodność: brak realizacji usługi, uszkodzone opakowanie, uszkodzony przez opakowanie produkt, produkt niekompletny itp.,
- w przypadku odmowy przyjęcia towaru prosimy o wyraźne uzasadnienie powodu.
W razie jakichkolwiek pytań Klient może śledzić przebieg swojego zamówienia lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta vente-unique.pl.

Klient ma obowiązek poinformować Dział Obsługi Klienta vente-unique.com o trudnościach związanych z dostępem do miejsca dostawy, na które napotkać może dostawca zamówienia. Klient powinien dokonać pomiaru przejścia w miejscu zamieszkania w celu potwierdzenia przewoźnikowi dostępu dla zamawianego produktu.

Klient zobowiązuje się być obecny w dniu umówionej dostawy i sprawdzić zgodność dostarczonych produktów ze swoim zamówieniem.

W razie braku możliwości dostarczenia przesyłki w związku z trudnym dostępem do lokalu, który nie został wcześniej zgłoszony, lub w przypadku nieobecności Klienta w umówionym dniu, vente-unique.com obciąża Klienta dodatkowymi kosztami. W przypadku przedstawienia nieprawdziwych informacji lub dokonania błędnych pomiarów przez Klienta, zostanie on obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z wynajmem podnośników czy kosztami magazynowania lub zwrotu zamówionej przesyłki.

Wszelkie dodatkowe koszty związane z wynajmem podnośników, przechowywaniem dostarczanych produktów lub z nieobecnością Klienta (w przypadku niedotrzymania ustaleń odnośnie terminu dostawy), a także z ryzykiem szkód wynikających z tych utrudnień, obciążają Klienta. Dla przykładu: usługa dostawy przesyłki podnośnikiem przez okno. Usługa ta generuje dodatkowe koszty, którymi zostanie obciążony Klient. Na wniosek Klienta można sporządzić zestawienie cen.

W przypadku sprzętu gospodarstwa domowego dostawa nie obejmuje jego uruchomienia.

Podpisany list przewozowy niezawierający uwag Klienta oznacza, iż Klient zaświadcza, że dostarczone produkty są w stanie idealnym i zgodne z zamówieniem, a także, że dostawa i dowóz na miejsce zostały przeprowadzone zgodnie z warunkami sprzedaży nadawcy.

Klient ma obowiązek sprawdzić dostarczoną przesyłkę i niezwłocznie poinformować (w terminie do 48 godzin) o każdej wadzie lub braku. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta uwag na liście przewozowym, vente-unique.com może odmówić uznania wymienionych wad lub braków. Wzmianka „należy rozpakować” jest niewiążąca dla vente-unique.com.

Wysyłka produktów poza „specjalnymi produktami o dużych gabarytach” jest realizowana wyłącznie na terytorium Polski.

Każda zmiana adresu lub miejsca dostawy przez Klienta podlega analizie wykonalności i może powodować powstanie kosztów dodatkowych, które zostaną przekazane przez Dział Obsługi Klienta.

Artykuł 10 - Satysfakcja lub zwrot pieniędzy

Anulowanie zamówienia

1. Produkt dostarczony: odstąpienie od umowy
Klient ma 30 pełnych dni na odstąpienie od umowy. Może on, zatem w ciągu 30 dni zwrócić zamówiony produkt, na własny koszt, przesyłając go wraz z fakturą. Powyższy termin obowiązuje od dnia odbioru przesyłki i dotyczy wszystkich produktów oferowanych na stronie internetowej. Klient odpowiada za zagrożenia wynikające z transportu zwracanego produktu. Procedura zwrotu produktu:
Klient powinien poinformować vente-unique.com o swojej chęci odstąpienia od umowy kupna kontaktując się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem telefonu 221042490.
Dział Obsługi Klienta powiadomi Klienta o sposobach zwrotu produktów. Vente-unique.com akceptuje zwroty towarów jedynie w przypadku, gdy zachowano przedstawioną wyżej procedurę.
Klient powinien przesłać swój produkt bezpośrednio na poniższy adres, na własny koszt, dołączając kopię faktury w celu identyfikacji zamówienia:
VENTE UNIQUE.COM
SERVICE RETOURS PRODUITS
Entrepôt CAFOM
Rue de Bruxelles
60110 AMBLAINVILLE
Francja

Jeśli Klient nie jest w stanie przesłać produktu we własnym zakresie, może otrzymać propozycję odbioru przesyłki. Cennik odbioru przesyłek zależy od miejsca dostawy oraz od wagi zwracanych produktów.

2. Produkt niedostarczony lub w trakcie dostawy
Klient informowany jest drogą mailową o dacie wydania przewoźnikowi z magazynu zamówionego produktu. Stan przesyłki w zakładce klienta wskazuje wówczas „Przekazanie przesyłki przewoźnikowi”. W przypadku, gdyby Klient chciał anulować swoje zamówienie po uzyskaniu informacji o wysłaniu produktu, musi skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 221042490.

3. Zwrot kosztów
Zwrot kosztów można uzyskać w terminie do 14 dni od anulowania zamówienia. Zwrot kosztów może zostać odłożony w czasie do chwili odzyskania zwróconych towarów lub uzyskania dowodu ich nadania przez Klienta. Zwrotom podlegają jedynie produkty nowe i kompletne (akcesoria, poduszki, instrukcje obsługi...). Każdy produkt, który uległ zniszczeniu lub którego opakowanie zostało uszkodzone w sposób przekraczający zwykłe otwarcie, nie podlega zwrotowi lub podlega jedynie zwrotowi częściowemu. Zwrot kosztów jest dokonywany w sposób zależny od zastosowanego przez Klienta sposobu płatności przy zakupie produktu. Vente-unique.com zaleca, w razie zastosowania własnego sposobu transportu, ubezpieczenie przesyłki u przewoźnika w wysokości wartości rynkowej produktów. Ubezpieczenie takie jest niezbędne, aby Klient mógł zabezpieczyć się przed ewentualnym uszkodzeniem, kradzieżą czy zgubieniem produktu przez przewoźnika. Zwrot zamówionych produktów następuje zawsze na koszt i ryzyko Klienta.

Artykuł 11 - Karta Etyki i zasada wzajemności

Niniejsze Ogólne warunki stanowią zapewnienie, że produkty wprowadzone do sprzedaży internetowej przez vente-unique.com są zgodne z przepisami prawa francuskiego obowiązującymi w dniu składania zamówienia. Ponadto vente-unique.com gwarantuje, iż treści zamieszczone na jej stronie internetowej nie naruszają dobrych obyczajów.

Artykuł 12 - Gwarancja

Po uregulowaniu całkowitej wartości zamówienia Klientowi przysługuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo rękojmi i gwarancji za wady ukryte, z zastrzeżeniem, iż zarzucane wady zostały zgłoszone vente-unique.com z chwilą ich pojawienia się poprzez przesłanie ich fotografii. Powyższe gwarancje mają zastosowanie do produktów nowych przez okres dwudziestu czterech miesięcy od ich dostawy.

Skorzystanie z gwarancji zakłada wcześniejsze spełnienie następujących warunków:

1. Nasi specjaliści potwierdzają, iż zwracany produkt jest produktem, który został do Państwa przesłany, że nie został uszkodzony i nie dokonano na nim żadnych modyfikacji czy napraw.
2. Wada, na którą powołuje się Klient, nie wynika z:
– nienależytego lub niestandardowego użytkowania,
– normalnego zużycia lub starzenia się,
– z przypadkowego zdarzenia lub, ogólnie rzecz ujmując, z przyczyny zewnętrznej (jak na przykład naprawa produktu przez osoby nieupoważnione lub usterka wynikająca z niestandardowego lub nienależytego użytkowania produktu).

Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń spowodowanych działaniem zewnętrznym (uderzenie, upadek, nieprawidłowe użytkowanie, nieprawidłowa obsługa itd.), nadmiernym gorącem, wilgocią (rdza, działanie wody morskiej, kondensacja pary wodnej, utlenienie...), zakłóceniami spowodowanymi przez fale radiowe;
- szkód wynikających z niezastosowania się do instrukcji montażu lub z przeprowadzenia instalacji niezgodnie z instrukcjami konstruktora, z zastosowania nieprawidłowego zasilania urządzenia (nieprawidłowe napięcie elektryczne, nieodpowiedni gaz, nieprawidłowe opróżnianie zbiorników, zbyt wysokie ciśnienie wody, czyszczenie filtrów...), z braku prawidłowej wentylacji (niewystarczające otwory wentylacyjne lub odstępy zapewniające wentylację), z nieprawidłowej konserwacji lub jej braku, z działania insektów, z zastosowania nielegalnego oprogramowania (kopie) lub z wystąpienia wirusa informatycznego, z modyfikacji programów, parametrów danych lub błędów oprogramowania;
- systemów zdalnego sterowania, części lub akcesoriów wymagających regularnej wymiany (baterie, akumulatory, filtry, lampy itd.);
- wymiany bezpieczników, świateł w lodówce, zamrażarkach, kabli łączących urządzenia Hi-Fi, TV itd.;
- szkód powstałych podczas transportu lub uszkodzeń urządzeń wynikających z działania Klienta bądź upoważnionej przez niego osoby;
- zastosowań komercyjnych (wspólnoty, restauracje, pralnie...) oraz każdego działania o charakterze niedomowym.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w razie braku zgodności do Klienta należy wybór między naprawą a wymianą produktu. Jednak vente-unique.com nie jest zobowiązany do postępowania zgodnie z trybem wybranym przez Klienta, jeżeli nie jest to możliwe lub jeżeli wiąże się to z kosztami nieproporcjonalnie wysokimi w porównaniu z wartością produktu bądź rozmiarem wady. Wymiana/odbiór produktu przeprowadzane są na podstawie decyzji techników serwisu posprzedażowego vente-unique.com, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Aby dokonać zwrotu towaru, należy spełnić wymienione niżej warunki:
Wymiana lub odbiór produktów dostarczanych z usługą „premium”, „standard” lub „ekonomiczną” w związku z problemami serwisowymi mogą odbyć się bezkosztowo dla Klienta, zgodnie z wybranym pierwotnie sposobem dostawy zamówionego produktu – w miejscu zamieszkania Klienta lub w jednym z naszych punktów odbioru, z zastrzeżeniem, że Klient dostarcza produkt we własnym zakresie.
Klient ma możliwość przesłania swojego produktu bezpośrednio na poniższy adres, na koszt odbiorcy, tj. vente- unique.com, dołączając kopię faktury w celu identyfikacji zamówienia:
VENTE UNIQUE.COM
SERVICE RETOURS PRODUITS
Entrepôt CAFOM
Rue de Bruxelles
60110 AMBLAINVILLE
Francja

Jeśli Klient nie jest w stanie przesłać produktu we własnym zakresie, może otrzymać propozycję odbioru przesyłki na koszt vente-unique.com. Usługa odbioru przesyłki zależy od miejsca dostawy oraz od wagi zwracanych produktów.
Przedłużenie gwarancji o 3 lata: O ile nie uwzględniono tego w karcie technicznej produktu on-line, przedłużenie gwarancji jest opcjonalne i nieobowiązkowe. Wydłuża ono czas obowiązywania warunków gwarancyjnych zawartych w artykule 13 niniejszych OWS o 3 lata.

Artykuł 13 - Kwestie sporne i odpowiedzialność

Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie kompletności i dokładności podanych vente-unique.com informacji dotyczących zamówienia, a w szczególności adresu dostawy.

Klient ponosi odpowiedzialność za treść informacji podanych w czasie rejestracji i składania zamówienia. Vente-unique.com nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędnie podane informacje, które skutkują nieprawidłową dostawą.

Vente-unique.com nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy popełnione przez Klienta lub wynikające z nieprzestrzegania przez niego warunków sposobu dostawy, które ustalił z przewoźnikiem.

Niezależnie od powyższych postanowień, odpowiedzialność vente-unique.com w zakresie niniejszych Ogólnych warunków nie może przekraczać kwoty równej wartości wpłaconej lub należnej w czasie zawierania transakcji, z której odpowiedzialność ta wynika, niezależnie od przyczyny lub formy działania, której dotyczy.

Zdarzenia nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, w szczególności klęski żywiołowe np. powodzie czy pożary, uznaje się za przypadki losowe lub działanie siły wyższej, wyłączające odpowiedzialność za fakty i okoliczności nieuchronne.

Za wybór i zakup produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient. W związku z tym częściowy lub całkowity brak możliwości użytkowania danego produktu, w szczególności niekompatybilność sprzętu, nie upoważnia do odszkodowania, zwrotu kosztów lub pociągnięcia do odpowiedzialności vente-unique.com, z wyjątkiem przypadków ujawnienia wad ukrytych, braku zgodności, wadliwości lub w razie wykonania prawa do odstąpienia od umowy.

Produkty sprzedawane na stronie internetowej przeznaczone są do użytku prywatnego. Nie należy używać ich do celów związanych z działalnością stowarzyszeń lub wspólnot, nie spełniających standardów użycia profesjonalnego.

Artykuł 14 - System poleceń

Vente-unique.pl umożliwia swoim potencjalnym i stałym klientom przedstawienie vente-unique.pl bliskich i znajomych klienta oraz ich polecenie. Stworzone grupy partnerskie powinny zatwierdzić polecenie, wskazując adres mailowy ich osoby polecającej. Masowe gromadzenie grup partnerskich poza kręgami bliskich i znajomych jest surowo zabronione.

Artykuł 15 - Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta jest Vente-unique.com. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych dotyczących jego osoby i wprowadzania do nich zmian, które to prawo Klient może zrealizować, wysyłając wiadomość e mail na adres: kontakt@vente-unique.pl

W zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w czasie tworzenia konta lub wprowadzania do niego zmian, Klient może otrzymywać od vente-unique.pl oferty. W przypadku, gdy Klient nie chce otrzymywać ofert, może w każdym momencie zwrócić się do vente-unique.com z taką prośbą pisząc na wskazany wyżej adres, albo klikając na odpowiedni link, który znajduje się na dole każdej wiadomości przesłanej przez vente-unique.pl. Vente-unique informuje swoich Klientów, iż automatyczne przetwarzanie danych, w szczególności adresów mailowych użytkowników, jest objęte deklaracją złożoną w CNIL [Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód] pod numerem 1133697.

Artykuł 16 - Warunki przystąpienia do programu lojalnościowego Vente-unique Very Unique

Niniejszy artykuł określa warunki przystąpienia do programu lojalnościowego Vente-unique VERY UNIQUE. Do programu lojalnościowego Vente-unique VERY UNIQUE można przystąpić po dokonaniu wpłaty składki w wysokości 85 złotych za okres 2 lat. Członkostwo wydawane jest przez spółkę Vente-unique.com SA (zwaną w dalszej części „Vente-unique.com”), akcyjną spółkę uproszczoną prawa francuskiego z kapitałem zakładowym w wysokości 86.364,23 euro, mającą swoją siedzibę pod adresem 9 rue Jacquard 93310 le PRE SAINT GERVAIS, wpisaną do Rejestru Handlowego Spółek w Bobigny pod numerem B 484 922 778. Należy wypełnić formularz członkostwa i przesłać go do zatwierdzenia przez Vente-unique.

Członkostwo w programie lojalnościowym Vente-unique VERY UNIQUE jest imienne, osobiste i przeznaczone dla osób pełnoletnich mieszkających na terytorium Polski.

Od chwili przystąpienia do programu lojalnościowego Vente-unique VERY UNIQUE Państwa członkostwo ważne jest przez okres 2 lat. Niezbędne jest posiadanie konta na Vente-unique.

Program lojalnościowy Vente-unique VERY UNIQUE obowiązuje na stronie internetowej Vente-unique.pl, po zalogowaniu się do konta klienta użytego do przystąpienia do programu lojalnościowego.

Przystąpienie do programu lojalnościowego Vente-unique VERY UNIQUE odbywa się zgodnie z obowiązującymi warunkami i korzyściami. Vente-unique.com zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków i korzyści bez powiadomienia. W szczególności, zmianie może ulec wysokość opłaty członkowskiej, która jest ustalana według uznania Vente-unique.com. Vente-unique.com może również zmienić zasady dotyczące korzyści. Warunki i korzyści obowiązują podczas trwania programu lojalnościowego Vente-unique VERY UNIQUE.

Program lojalnościowy Vente-unique VERY UNIQUE umożliwia członkom korzystanie z następujących korzyści: - 10% zniżki na koszty dostawy od dnia przystąpienia do programu lojalnościowego i przez cały czas jego trwania.
- Bony upominkowe na kwotę odpowiadającą 2% wartości zakupów (bez kosztów dostawy, bez produktów objętych procedurą postępowania gwarancyjnego), ważne na kolejne zamówienia. Kumulacja zaczyna się od pierwszej wydanej złotówki. Dla przykładu, z każdego 100 złotych wydanych, 2 złote trafia na poczet bonu upominkowego; lub na 1 złoty wydany – 0,02 złotych jest kumulowanych. Uwaga: środki na poczet bonu upominkowego w ramach członkostwa w programie lojalnościowym kumulowane są w PLN z zamówień dostarczonych i nieanulowanych; wysokość zgromadzonych środków można sprawdzić w zakładce „Moje konto” 21 dni po realizacji dostawy. Środki te są ważne przez okres jednego roku i są przekazywane w postaci bonu upominkowego. Bony upominkowe są ważne przez okres jednego miesiąca po wymianie na bon zgromadzonych środków pieniężnych i można je wykorzystać na stronie internetowej Vente-unique.pl.
- Dłuższy o 7 dni okres przysługujący na odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot towaru. Klient może dokonać zwrotu towaru, na własny koszt i z załączoną fakturą, do 21 dni po dostawie na terytorium Polski.
- Numer telefonu do Działu Obsługi Klienta, który zapewnia połączenie o charakterze priorytetowym (numer podany w rubryce „Program lojalnościowy” w zakładce „Moje konto”).
- Wyłączny dostęp do niektórych promocji i pierwszeństwo korzystania z nich. Oznacza to, że członkowie programu lojalnościowego mogą skorzystać ze zniżek cenowych na niektóre produkty, na co najmniej kilka godzin przed udostępnieniem tych samych obniżonych cen pozostałym użytkownikom strony internetowej.
- 10% zniżki na produkty z nowych działów przez okres jednego miesiąca od czasu wprowadzenia tych produktów do sprzedaży. Przez nowe działy rozumie się kategorie produktów, które nie znajdowały się wcześniej w sprzedaży na stronie internetowej.

Po wygaśnięciu członkostwa w programie lojalnościowym Vente-unique VERY UNIQUE można je wznowić poprzez uiszczenie opłaty członkowskiej na kolejne 2 lata.

Pozostałe Ogólne warunki sprzedaży mające zastosowanie do sprzedaży na stronie Vente-unique.pl nie ulegają zmianom.

Usługa „Program lojalnościowy Vente-unique VERY UNIQUE” jest przeznaczona do użytku osobistego i nie przysługuje Klientom dokonującym zakupów w celach komercyjnych.

Członek programu lojalnościowego Vente-unique VERY UNIQUE (zwany w dalszej części „Członkiem”) oświadcza, iż zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi warunkami sprzedaży.