Działy
×
Wyniki wyszukiwania: Zamknij
Katalogi
Żaden katalog nie odpowiada Twojemu wyszukiwaniu
  ProduktyZobacz wszystkie produkty
  Brak produktów pasujących do Twojego wyszukiwania
   Koszyk

   Dane osobowe i pliki cookie: zobowiązania Vente-unique.com

   Szanujemy prywatność naszych użytkowników i zapewniamy, że wszystkie zebrane informacje, które umożliwiają ich identyfikację, są uważane za informacje poufne.

   Dlatego też zobowiązujemy się do: - ścisłego przestrzegania przepisów ustawy „Informatyka i swobody” z dnia 6 stycznia 1978 r. oraz europejskiego rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO). - oraz wdrożenia wszelkich odpowiednich środków związanych z informowaniem i otrzymywaniem zgody użytkownika na umieszczanie plików cookie na jego urządzeniu końcowym.

   Ta polityka prywatności ma na celu przedstawienie

   Klientowi przyczyn, dla których dane osobowe są zbierane przez Vente-unique.pl, sposób w jaki są wykorzystywane i możliwości, które pozostawia Klientowi, aby się sprzeciwić. Zebrane dane są wykorzystywane w granicach dozwolonych przez prawo. Vente-unique.pl zwraca szczególną uwagę na ochronę danych osobowych klienta i zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, zmodyfikowanego rozporządzeniem europejskim 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych.

   Firma Vente-unique.pl Polska (zwana dalej "Vente-unique.pl" lub "Stroną"), której siedziba znajduje się na 9 Rue Jacquard - 93310 Pre-Saint-Gervais, Francja (RCS BOBIGNY 484 922 778) jest odpowiedzialna przetwarzanie danych osobowych klienta.

   Vente-unique.pl gromadzi dane osobowe Klienta w celu:
   - przetwarzania jego zamówienia lub zakończenia umowy (charakter umowny),
   - fakturowania przez Vente-unique.pl i w przypadku identyfikacja Klienta,
   - wysłania zamówienia na właściwy adres lub do poinformowania Klienta o dalszych działaniach związanych z zamówieniem i wysyłką,
   - dostawy i montażu,
   - śledzenia zamówienia wraz z obsługą klienta,
   - wszelkich innych działań związanych z zarządzaniem zamówieniem

   Wymagane dane, poprzedzone gwiazdką, są obowiązkowe dla prawidłowego działania zlecenia lub usługi zamówionej przez Klienta. Podanie tych danych warunkuje zawarcie umowy. Jeżeli Klient chce złożyć zamówienie lub zamówić usługę, jest zobowiązany do ich dostarczenia. W przeciwnym razie Vente-unique.pl nie będzie w stanie zrealizować zamówienia lub usługi zamówionej przez Klienta.

   Dane te mogą być wykorzystywane do celów marketingowych tylko w niektórych przypadkach.

   Informacje lub dane osobowe (dalej jako „Dane”) odnoszą się do informacji o kliencie jako osobie fizycznej i są podawane przez Klienta dobrowolnie lub na podstawie artykułu 1 niniejszej Polityki Prywatności, kiedy rejestruje się on lub podaje informacje na Stronie. Dane osobowe zawierają następujące informacje: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, hasło, historię bonów, historię e-maili, adres rozliczeniowy (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu), adres wysyłki (nazwa firmy, adres, telefon, piętro, kod dostępu do drzwi budynku lub domu), informacje o płatności (typ , ilość, numer transakcji, status), historię zamawianych produktów, informacje o dostawie (typ, data wysłania i dostarczenia przesyłki), incydenty (dane kontaktowe, fotografie produktów), analizę statystyczną i badania satysfakcji. Dane są również rozumiane informacje, które są gromadzone przez Witrynę automatycznie, takie jak adres IP, pliki cookie, połączenia i dane nawigacyjne.

   Vente-unique.pl chroni prywatność klienta poprzez przestrzeganie obowiązujących przepisów.

   Vente-unique.pl informuje Klienta, że to automatyczne przetwarzanie informacji było przedmiotem zgłoszenia do CNIL pod numerem 1133697. Klient akceptuje, że jego Dane są gromadzone i wykorzystywane przez Vente-unique.pl, zgodnie z celami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności.

   Vente-unique.pl nie gromadzi danych dla osoby poniżej 16 roku życia.

   2.1. Dane gromadzenie i przechowywanie

   Dobrowolnie podane przez Klienta

   Jeśli Klient się zarejestruje, utworzy konto lub dobrowolnie przekaże informacje do Witryny : nazwisko, imię, adres pocztowy do wysyłki, piętro, kod dostępu do budynku lub do domu w celu dostarczenia do pomieszczenia wskazanego przez klienta, adres e-mail i numer telefonu komórkowego niezbędnego by skontaktować się z Klientem i poinformować o śledzeniu zamówienia i / lub jego przesyłki, hasła konto, historia zamówień, adresy e-mail osób poleconych, historia kuponów rabatowych, historia komunikacji listownie / e-mailem, adres rozliczeniowy (nazwisko, nazwa firmy, adres pocztowy, numer telefonu), adres wysyłki (nazwisko, imię, firma, adres pocztowy, telefon, piętro, kod dostępu)) zamówione produkty, informacje o dostawie (typ, spodziewana data, data dostarczenia), uszkodzenie produktów (sprawozdanie z konserwacji, zdjęcia produktów), informacje dotyczące śledzenia zamówienia.

   Rejestracja informacji podczas korzystania ze strony internetowej lub jakiejkolwiek innej usługi internetowej

   Witryna automatycznie rejestruje za pośrednictwem swoich serwerów Dane dotyczące w szczególności stron odwiedzonych przez Klienta. Przykład: w zależności od odwiedzanych stron mogą pojawiać się produkty, które pozwalają stronie na wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które mogą zainteresować klienta.
   Dane zbierane w ten sposób oznaczają: adres IP klienta, adres stron internetowych odwiedzanych przez klienta, dane dotyczące plików cookie.

   Partnerzy zewnętrzni

   Witryna dzieli się danymi z partnerami zewnętrznymi, którzy mogli umieścić reklamy lub informacje handlowe o produktach, aby zwrócić na nie uwagę.

   Listę partnerów trzecich można otrzymać na żądanie, przesyłając wiadomość na następujący adres: DPO Vente-unique.com-9 Rue Jacquard- 93310 Le Pré-Saint-Gervais- Francja - przez e-mail: dpo @ Vente-unique.com.

   2.2 Przetwarzanie i wykorzystanie danych

   Strona wykorzystuje Dane, aby:
   - zidentyfikować Klienta, gdy łączy się ze swoim kontem w Witrynie,
   - zidentyfikować Klienta przy składaniu zamówienia,
   - odpowiadać na pytania / komentarze od Klienta,
   - komunikować się z Klientem w ramach jego zamówienia,
   - przetwarzać zamówienia Klienta, dostarczać zamówienie Klienta (w wybranym przez siebie pomieszczeniu, jeśli to konieczne),
   - ustalić fakturę dołączoną do zamówienia,
   - poinformować klienta o dalszych działaniach związanych z zamówieniem,
   - zapewnić obsługę posprzedażną zamówienia,
   - przeprowadzić badanie satysfakcji,
   - wysyłać aktualizacje,
   - poinformować Klienta o problemach związanych z bezpieczeństwem produktów lub w ramach prawa,
   - spełnić uzasadniony interes,
   - do celów statystycznych.

   Witryna może personalizować reklamę oferowaną Klientowi w szczególności poprzez działania Klienta w Witrynie oraz na stronach internetowych partnerów zewnętrznych. Personalizacja jest również możliwa dzięki plikom cookies. W przypadku, gdy partnerzy strony trzeciej będą współdzielić z Witryną dane dotyczące klienta, zgoda klienta zostanie uzyskana przez tych partnerów zewnętrznych. W przypadku, gdy Witryna dzieli się danymi z partnerami zewnętrznymi na temat klienta, zgoda klienta zostanie uzyskana przez Witrynę.

   Dane przekazane Stronie przez Klienta mogą być również wykorzystywane przez Witrynę, pod warunkiem uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody Klienta, w celu przesłania do niego komunikatów marketingowych:
   - przez e-mail: biuletyny, oferty komercyjne lub informacje marketingowe dotyczące Strony lub Vente-unique.pl, informujące Klienta o bieżących operacjach handlowych, wydarzeniach organizowanych przez Vente-unique.pl oraz śledzeniu nowości, - przez telefon: wysyłanie wiadomości SMS na telefon komórkowy, - pocztą, jeśli to konieczne

   Klient ma możliwość zrezygnowania z subskrypcji w każdym e-mailu lub smsie oraz do odmowy przyjęcia informacji marketingowych, albo nie wyrażając swojej zgody przy składaniu zamówienia, albo sprzeciwiając się korzystaniu z jego Danych, wysyłania ofert handlowych, jeżeli wcześniej została wydana zgoda.

   Klient może zrezyzgnować z subskrybcji, klikając na link rezygnacji z subskrypcji w każdym e-mailu lub wysyłając "STOP" na numer, z którego otrzymuje wiadomośći sms lub pisemnie na adres pocztowy: DPO Vente-unique.com -9 Rue Jacquard- 93310 Le Pré-Saint-Gervais-Francja lub pod następującym adresem e-mail: dpo@vente-unique.com.

   Klient ma możliwość modyfikacji Danych lub zamknięcia swojego konta w dowolnym momencie.

   2.3. Udostępnianie danych / odbiorca danych

   Dane gromadzone przez Stronę są przeznaczone dla Vente-unique.pl oraz podmiotów przez nią kontrolowanych, które ją kontrolują lub które są pod wspólną kontrolą, pojęcie znaczenia kontrolnego w rozumieniu art. L. 233 3 Kodeksu handlowego i do celów świadczenia usługi (przykład: zamówienie lub dostawa). Witryna może przekazywać Dane do swoich podmiotów zależnych i stowarzyszonych lub stron trzecich w przypadku fuzji, przejęcia, bankructwa, rozwiązania, reorganizacji lub podobnych transakcji.

   Dane gromadzone przez Stronę mogą zostać przekazane zewnętrznym wykonawcom w celu wykonania usługi. W takim przypadku podwykonawca interweniuje w imieniu Vente-unique.pl i zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji Vente-unique.pl oraz postanowień niniejszej Polityki prywatności.

   Podwykonawcy będący stronami trzecimi wykorzystującymi i przetwarzającymi Dane, aby umożliwić prawidłowe wykonanie usługi zamówionej przez Klienta. Przykład: informacje dotyczące adresu pocztowego

   Klienta, umożliwiające zewnętrznym podwykonawcom, zewnętrznemu dostawcy usług, dostarczenie zamówienia do domu klienta.

   Podwykonawcy i partnerzy zewnętrzni, z którymi Vente-unique.pl współpracuje, zobowiązani są do przestrzegania przepisów Europejskiego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych. Strona wdroży niezbędne środki bezpieczeństwa i zapewni, że osoby trzecie, z których usług korzysta, przestrzegają zasad odnoszących się do danych osobowych uchwalonych przez to rozporządzenie. Vente-unique.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód wyrządzonych Klientowi, a Vente-unique.pl może udowodnić, że nie jest przyczyną zdarzenia powodującego szkodę.

   2.4 Witryna może przesyłać i udostępniać Dane Klienta:

   - podwykonawcom działającym w imieniu Vente-unique.pl w celu umożliwienia prawidłowego wykonania usługi zamówionej przez Klienta,
   - gdy Vente-unique.pl otrzymało wyraźną zgodę Klienta na przesłanie Danych do partnera zewnętrznego (partner odpowiada reklamodawcom), na przykład zaznaczając pole umożliwiające firmie Vente-unique.pl przekazanie Danych partnerom.
   - po wezwaniu wydanym przez organ do Ventu-unique.pl w celu przesłania wspomnianych danych,
   - w przypadku podejrzenia Witryny o oszustwo, problem bezpieczeństwa lub problem techniczny, Vente-unique.pl może udostępniać Dane odpowiednim organom,
   - w przypadku uzasadnionego zainteresowania Vente-unique.pl (na przykład: przekazanie danych w ramach grupy spółek, do których należy Vente-unique.pl, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa sieci i informacji, przekazanie organom państwowym danych dotyczących przestępstw lub zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego).

   Przesyłanie danych odbywa się w następujących krajach: Francja, Wielka Brytania (tylko informacje dotyczące płatności), Tunezja.

   Klient upoważnia do przesyłania i przechowywania Danych poza krajem zamieszkania wyłącznie w celu świadczenia usług.

   Jeżeli ochrona prywatności i danych osobowych nie jest równoważna prawom przewidzianym w rozporządzeniu UE 2016/679, Vente-unique.pl podejmie wszelkie dodatkowe środki w celu zapewnienia, że strony trzecie będą przestrzegać zasad dotyczących danych osobowych określonych w tym rozporządzeniu. Vente-unique.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód wyrządzonych Klientowi, a Vente-unique.pl może udowodnić, że nie jest przyczyną zdarzenia powodującego szkodę.

   Gdy Dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, Vente-unique.pl używa standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej w celu zagwarantowania takiej samej ochrony Danych klienta.

   Klient może zażądać tych klauzul pocztą na adres DPO Vente-unique.com - 9 Rue Jacquard - 93310 Le Pré-Saint-Gervais – Francja lub na adres e-mail: dpo@vente-unique.com

   2.4. Okres przechowywania danych

   Witryna przechowuje Dane w celu wykonania usługi żądanej przez Klienta. To samo dotyczy kontrahentów zewnętrznych, którzy świadczą usługi w imieniu firmy Vente-unique.pl, którym witryna udostępnia Dane wyłącznie w celu świadczenia usługi. Od momentu, gdy Witryna nie będzie już musiała przechowywać Danych ani z nich korzystać, z uwagi na własne prawne i regulacyjne obowiązki, Strona usunie je ze swojego systemu. Klient nie będzie już mógł zostać zidentyfikowany.

   Dane są przechowywane przez okres nieprzekraczający czasu koniecznego do celów, dla których są rejestrowane:

   e-mail / biuletyn: Dane przechowywane są tak długo, jak długo Klient nie wyłączył swojej subskrypcji, Klient jest uważany za nieaktywnego, gdy nie otworzył e-maila wysłanego przez Vente-unique.pl, od ponad 6 miesięcy, w tym przypadku Klient otrzyma tylko najważniejsze oferty komercyjne (około jednej na kwartał);

   W przypadku partnerów dane są przechowywane do momentu wycofania zgody przez klienta. -sms: Dane są przechowywane tak długo, jak długo Klient nie wyłączył swojej subskrypcji;
   -zamówienie: Dane niezbędne do przetwarzania zamówienia Klienta będą przechowywane przez czas niezbędny do jego realizacji, w tym w celu pokrycia okresu gwarancji na produkty będące przedmiotem zamówienia oraz w celu prowadzenia rozliczeń w terminach wymaganych przez administrację (przykład: okres przechowywania faktur 10 lat od końca roku budżetowego).

   Zarządzanie danymi przez klienta

   Klient ma prawo do dostępu i poprawiania Danych które go dotyczą, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych:

   Klient może uzyskać dostęp do Danych, które go dotyczą i które znajdują się na Stronie. Dane te będą przekazywane na żądanie Klienta, przez Stronę, w terminach dozwolonych przez prawo. Vente-unique.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszej weryfikacji tożsamości Klienta. W celu skorzystania z tego prawa, Klient musi przesłać list na adres: DPO Vente-unique.com -9 Rue Jacquard- 93310 Le Pré-Saint-Gervais - Francja lub e-mailem: dpo @ vente -unique.com

   Klient może zażądać korekty lub zmiany Danych, które go dotyczą, wysyłając pismo na następujący adres: DPO Vente-unique.com -9 Rue Jacquard- 93310 Le Pré-Saint-Gervais - Francja – lub an adres e-mail : dpo@vente-unique.com

   Vente-unique.pl zobowiązuje się do informowania podwykonawców i partnerów zewnętrznych, z których korzysta i do których dane mogą być przekazywane w celu wykonania usługi, o korekcie lub zmianie danych.

   Klient może zażądać usunięcia danych, które go dotyczą (prawo do zapomnienia i usunięcia) wysyłając pismo na następujący adres: DPO Vente-unique.com -9 Rue Jacquard- 93310 Le Pré-Saint -Gervais - Francja, lub na adres e-mail: dpo@vente-unique.com. Vente-unique.pl zobowiązuje się do informowania podwykonawców i partnerów zewnętrznych, z których korzysta i do których dane mogą być przekazywane w celu wykonania usługi, o usunięciu Danych klienta.

   Klient może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych lub wycofać swoją zgodę (i zażądać zawieszenia przetwarzania w oczekiwaniu na weryfikację uzasadnionego interesu) wypełniając formularz udostępniony przez Vente-unique.pl na stronie, wysyłając go następnie na następujący adres: DPO Vente-unique.com lub wysyłając pismo na adres 9 Rue Jacquard - 93310 Le Pré-Saint-Gervais - Francja – lub na adres e-mail: dpo@vente-unique.com.

   Jeśli jest to subskrypcja Newslettera lub wiadomości sms wysyłanych na telefon komórkowy klient. Klient musi postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi w e-mail lub sms.

   W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, może zostać ustalona weryfikacja prawnie uzasadnionego interesu, w międzyczasie Klient może zażądać zawieszenia przetwarzania swoich Danych.

   Klient może odwołać się do CNIL ze skargą lub żądaniem związanym z domniemaną wadą lub wykroczeniem.

   Klient ma możliwość zwrócenia się o przeniesienie Danych do strony trzeciej, o ile Witryna posiada Dane za zgodą Klienta lub Dane te są niezbędne do realizacji zamówienia lub zawarcia umowy i podlega możliwościom technicznym Witryny.

   Wykonywanie praw do danych po śmierci Klienta: przez spadkobierców, powinni oni wysłać pismo na adres: DPO Vente-unique.com 9 Rue Jacquard - 93310 Le Pre-Saint-Gervais – Francja, lub na adres e-mail na adres dpo@vente-unique.com

   Vente-unique.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym czasie, zgodnie z prawem i przepisami. Klient zostanie poinformowany o wszelkich istotnych zmianach, które mogłyby wpłynąć na cele gromadzenia danych. Jeśli nie jest wymagane odnowienie zgody klienta, dalsze korzystanie przez klienta ze strony, po wprowadzonych zmianach oznacza ich akceptację przez Klienta bez zastrzeżeń.

   W przypadku pytań lub informacji, Klient może skontaktować się z delegatem ochronie danych osobowych na adres: DPO Vente-unique.com 9 Rue Jacquard 93310 Pré-Saint-Gervais - Francja.

   Niniejsza Polityka prywatności podlega prawu francuskiemu. Wszelkie spory dotyczące niniejszej Polityki prywatności będą wyłączną jurysdykcją sądów francuskich.

   3 Polityka cookies

   Podczas przeglądania strony Vente-unique.com informacje mogą być zapisywane w plikach „cookies” zainstalowanych na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym. Akceptując te pliki cookie, użytkownik wyraża zgodę na ich użycie.

   3.1 Czym są pliki cookies?

   Cookie to plik tekstowy umieszczany w przeznaczonym do tego celu miejscu na dysku twardym urządzenia końcowego (komputera, tabletu, telefonu komórkowego lub innego urządzenia zoptymalizowanego pod kątem korzystania z Internetu) podczas przeglądania treści lub reklam online. Ten plik cookie może być odczytany tylko przez jego nadawcę. W okresie ważności plik ten umożliwia nadawcy rozpoznanie danego urządzenia końcowego za każdym razem, gdy uzyskuje ono uzyskuje dostęp do treści cyfrowych zawierających pliki cookie pochodzące od tego samego nadawcy.

   Cookie nie identyfikuje użytkownika osobiście, a jedynie jego przeglądarkę na urządzeniu końcowym.

   3.2 Kim są nadawcy plików cookies?

   Pliki cookies umieszczane na stronie Vente-unique.com są wysyłane przez dwa rodzaje podmiotów:
   - Vente-unique.com
   - Naszych partnerów

   Pliki cookies Vente-unique.com:

   Są to pliki cookies umieszczane przez stronę Vente-unique.com na urządzeniu końcowym, aby zapewnić użytkownikowi odpowiednią nawigację po stronie. Te pliki cookies nie mają charakteru imiennego i są niezbędne do składania zamówień.

   Pliki cookie umieszczane przez naszych partnerów

   Częściej mówi się o cookies osób trzecich. Są to pliki cookies umieszczane przez firmy w celu identyfikacji zainteresowań użytkownika poprzez produkty przeglądane lub zakupione na naszej stronie oraz w celu personalizacji oferty reklamowej skierowanej do użytkownika na naszej stronie lub poza nią. Te pliki cookies nie mają charakteru imiennego, a ich usunięcie nie spowoduje usunięcia reklamy.

   Zapewniamy, że wszyscy nasi partnerzy przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami oraz zobowiązują się do wdrożenia w możliwie największym stopniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony poufności, integralności i dostępności danych użytkowników.

   3.3 Jakie są różne rodzaje stosowanych plików cookies?

   Pliki cookies używane przez Vente-unique.com dzielą się na 3 kategorii: - Techniczne pliki cookies, które są niezbędne do korzystania z witryny. - Marketingowe pliki cookies, które zbierają informacje o zwyczajach użytkownika w zakresie przeglądania stron internetowych w celu wyświetlania odpowiednich i interesujących reklam. - Pliki cookies „portali społecznościowych” umożliwiające użytkownikowi udostępnianie treści ze strony.

   Czym jest techniczny plik cookie?

   Techniczne pliki cookies zapisują informacje, które mogą zmienić sposób, w jaki strona jest wyświetlana lub funkcjonuje, takie jak preferowany język lub region użytkownika.

   Jako że strona nie może bez nich prawidłowo funkcjonować, nie można ich wyłączyć.

   Czym jest marketingowy plik cookie?

   Są to pliki cookie instalowane przez naszych partnerów marketingowych po odwiedzeniu naszej strony. Nasi partnerzy mogą wykorzystywać je do tworzenia profilu i określania zainteresowań użytkownika.

   Te pliki cookies umożliwiają proponowanie użytkownikom produktów dostosowanych do ich potrzeb w trakcie nawigacji na naszej stronie lub na innych stronach internetowych. W szczególności są one wykorzystywane do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy oraz do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej.

   Pliki te umożliwiają z jednej strony przypisanie użytkownikowi unikalnego identyfikatora, a z drugiej strony gromadzenie informacji o jego sprzęcie komputerowym w celu dostosowania oferowanych usług do danego urządzenia końcowego (komputera, telefonu, tabletu).

   Dezaktywacja tych reklamowych plików cookies nie ma żadnego wpływu na korzystanie z naszej strony. Odstąpienie od stosowania tego typu plików cookies nie spowoduje jednak zaprzestania wyświetlania reklam na naszej stronie.

     Zobacz reklamowe pliki cookies
   Nazwa Dostawca Okres trwania Cel Rodzaj
   _gcl_au Google Ads 3 miesiące To pierwszy plik cookie dla funkcji „Conversion Linker”, która zapisuje informacje o kliknięciach reklam we własnym pliku cookie, aby można było przypisać konwersje do strony docelowej. HTTP Cookie
   __Secure-3PAPISID google.com 2 lata Cookie do celów reklamowych HTTP Cookie
   __Secure-3PSID google.com 2 lata Cookie do celów reklamowych HTTP Cookie
   __Secure-3PSIDCC google.com Rok Cookie do celów reklamowych HTTP Cookie
   APISID google.com 2 lata Plik cookie „APISID” służy do odtwarzania filmów z YouTube znajdujacych się na stronie internetowej. HTTP Cookie
   CONSENT google.com 17 lat Google wykorzystuje te pliki cookie na podstawie ostatnich wyszukiwań w celu ulepszenia usług reklamowych na swoich stronach internetowych, zbierają informacje statystyczne o liczbie i zachowaniu użytkowników odwiedzających witrynę oraz ich preferencjach. HTTP Cookie
   HSID google.com 2 lata Google wykorzystuje te pliki cookie na podstawie ostatnich wyszukiwań w celu ulepszenia usług reklamowych na swoich stronach internetowych, zbierają one informacje statystyczne o liczbie i zachowaniu użytkowników odwiedzających witrynę oraz ich preferencjach. HTTP Cookie
   NID google.com 6 miesięcy Plik cookie NID zawiera unikalny identyfikator, który umożliwia Google zapisywanie ustawień i innych informacji, w tym preferowany język (np. Francuski), liczbę wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz żądany stan filtru SafeSearch Google filtr (włączony lub wyłączony). HTTP Cookie
   SAPISID google.com 2 lata Google wykorzystuje te pliki cookie na podstawie ostatnich wyszukiwań w celu ulepszenia usług reklamowych na swoich stronach internetowych, a te pliki cookie zbierają informacje statystyczne o liczbie i zachowaniu użytkowników odwiedzających witrynę oraz ich preferencjach. HTTP Cookie
   SID google.com 2 lata Google wykorzystuje te pliki cookie na podstawie ostatnich wyszukiwań w celu ulepszenia usług reklamowych na swoich stronach internetowych, zbierają one informacje statystyczne o liczbie i zachowaniu użytkowników odwiedzających witrynę oraz ich preferencjach. HTTP Cookie
   SIDCC google.com Rok Uwierzytelnia użytkowników i chroni ich przed złośliwym użyciem ich kodów dostępu HTTP Cookie
   SSID google.com 2 lata Google wykorzystuje te pliki cookie na podstawie ostatnich wyszukiwań w celu ulepszenia usług reklamowych na swoich stronach internetowych, zbierają one informacje statystyczne o liczbie i zachowaniu użytkowników odwiedzających witrynę oraz ich preferencjach. HTTP Cookie
   __Secure-3PAPISID google.fr 2 lata Cookie do celów reklamowych HTTP Cookie
   __Secure-3PSID google.fr 2 lata Cookie do celów reklamowych HTTP Cookie
   APISD google.fr 2 lata Google wykorzystuje te pliki cookie na podstawie ostatnich wyszukiwań w celu ulepszenia usług reklamowych na swoich stronach internetowych, zbierają one informacje statystyczne o liczbie i zachowaniu użytkowników odwiedzających witrynę oraz ich preferencjach. HTTP Cookie
   CONSENT google.fr 17 lat Google wykorzystuje te pliki cookie na podstawie ostatnich wyszukiwań w celu ulepszenia usług reklamowych na swoich stronach internetowych, zbierają one informacje statystyczne o liczbie i zachowaniu użytkowników odwiedzających witrynę oraz ich preferencjach. HTTP Cookie
   HSID google.fr 2 lata Google wykorzystuje te pliki cookie na podstawie ostatnich wyszukiwań w celu ulepszenia usług reklamowych na swoich stronach internetowych, zbierają one informacje statystyczne o liczbie i zachowaniu użytkowników odwiedzających witrynę oraz ich preferencjach. HTTP Cookie
   NID google.fr 6 miesięcy Plik cookie NID zawiera unikalny identyfikator, który umożliwia Google zapisywanie ustawień i innych informacji, w tym preferowany język (np. Francuski), liczbę wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz żądany stan filtru SafeSearch Google filtr (włączony lub wyłączony). HTTP Cookie
   SAPISID google.fr 2 lata Google wykorzystuje te pliki cookie na podstawie ostatnich wyszukiwań w celu ulepszenia usług reklamowych na swoich stronach internetowych, zbierają one informacje statystyczne o liczbie i zachowaniu użytkowników odwiedzających witrynę oraz ich preferencjach. HTTP Cookie
   SID google.fr 2 lata Google wykorzystuje te pliki cookie na podstawie ostatnich wyszukiwań w celu ulepszenia usług reklamowych na swoich stronach internetowych, zbierają one informacje statystyczne o liczbie i zachowaniu użytkowników odwiedzających witrynę oraz ich preferencjach. HTTP Cookie
   SSID google.fr 2 lata Google wykorzystuje te pliki cookie na podstawie ostatnich wyszukiwań w celu ulepszenia usług reklamowych na swoich stronach internetowych, zbierają one informacje statystyczne o liczbie i zachowaniu użytkowników odwiedzających witrynę oraz ich preferencjach. HTTP Cookie

   Czym jest plik cookie „portali społecznościowych”?

   Pliki cookies „portali społecznościowych” umożliwiają nam udostępnianie innym osobom treści zawartych na naszej stronie lub informowanie ich o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę. Tak jest np. w przypadku przycisków „Facebook” lub „Pinterest”. Sieć społecznościowa, która udostępnia taki przycisk, może zidentyfikować użytkownika za jego pomocą, nawet jeśli użytkownik nie korzystał z niego podczas przeglądania naszej strony. Zachęcamy do zapoznania się z polityką ochrony prywatności tych sieci społecznościowych, aby być świadomym celów wykorzystania, w tym reklamy, informacji o przeglądaniu, które mogą być gromadzone za pośrednictwem tych przycisków aplikacji. Okres ważności tych plików cookies nie przekracza 13 miesięcy.

     Zobacz pliki cookies „portali społecznościowych”
   Nazwa Dostawca Okres trwania Cel Rodzaj
   fr facebook.com 3 miesiące Używany przez Facebooka do dostarczania różnych produktów reklamowych, takich jak oferty w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców. HTTP Cookie

   3.4 Jak wyrazić zgodę lub odmówić zgody na umieszczanie plików cookies?

   Przy pierwszym zalogowaniu się na naszej stronie pojawia się baner umożliwiający akceptację lub ustawienie plików cookies. W przypadku braku odpowiedzi ze strony użytkownika pliki cookies nie zostaną zainstalowane.

   Zgoda i preferencje użytkownika będą przechowywane przez 6 miesięcy, ale w każdej chwili może on zmienić zdanie, przechodząc do strony Zarządzanie plikami cookies.

   Pliki cookies mogą być umieszczane w przeglądarce użytkownika, za jego zgodą, przez naszych partnerów działających jako administratorzy danych. Jest to tak zwany plik cookie strony trzeciej.

   Dotyczy to następujących przypadków: - integracja na naszej stronie pewnych modułów i funkcjonalności, takich jak przyciski społecznościowe; - reklama ukierunkowana.

   Mimo że zarządzamy plikami cookie tych firm partnerskich i dlatego nie mamy nad nimi kontroli, zapewniamy, że każda z nich zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego prawa.. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z polityką plików cookies każdego z partnerów.

   Uwaga: uwzględnienie różnych życzeń użytkownika opiera się na jednym lub kilku określonych plikach cookies. Jeśli użytkownik usunie wszystkie pliki cookies zainstalowane na jego urządzeniu końcowym i dotyczące naszej strony, nie będziemy wiedzieć, jakie zgody lub odmowy zostały przez niego udzielone. Będzie to zatem oznaczało konieczność ponownego wyrażenia zgody, a użytkownik będzie musiał ponownie odrzucić pliki cookies, których nie chce zachować. Podobnie w przypadku korzystania z innej przeglądarki internetowej użytkownik będzie musiał odrzucić te pliki cookies, ponieważ jego wybór, podobnie jak pliki cookies, których dotyczą, zależy od przeglądarki i urządzenia końcowego (komputera, tabletu, smartfona itp.), z którego korzysta, aby odwiedzić naszą stronę.